• Vyhledat

  • Vybrat oblast

  • Vybrat typ výletu

Klášter Zlatá Koruna

Klášter Zlatá Koruna

Klášter Zlatá Koruna se nachází asi 8 km od Českého Krumlova. Budovy kláštera jsou z velké části středověké. V historické části obce jsou zachovány další gotické budovy včetně laického kostela sv. Markéty a zbytků opevnění. 

Klášter si díky své poloze v hlubokém vltavském údolí udržel mnoho z původní atmosféry i po odchodu řádu roku 1785. Klášter je dnes pokládán za jeden z nejcennějších komplexů gotické architektury ve střední Evropě. 

Klášterní komplex byl vybudován na nevysokém ostrohu obtékaném Vltavou. Konfigurace meandru Vltavy, které se musel přizpůsobit rozvrh staveb, způsobila, že konventní kostel (jádro areálu) není jako obvykle orientován k východu, ale k severovýchodu. Ohrazený areál zahrnuje klášterní kostel Nanebevzetí Panny Marie se starým konventem, kapli Andělů strážných s novým konventem a u brány bývalý farní kostel sv. Markéty pro obyvatele vesnice.

Cisterciácký klášter byl založen roku 1263 českým králem Přemyslem Otakarem II. Založení zlatokorunského konventu souvisí se snahou Přemysla Otakara II. o vytvoření pevného opěrného bodu na okraji domény Vítkovců. Účelem byla snaha o  posílení královské moci na jihu Čech a zamezení narůstající rozpínavosti mocného rodu Vítkovců.  V tu dobu ale také Vítkovci z Krumlova založili klášter ve Vyšším Brodě,  také cisterciácký, a tak nedaleko sebe ležela dvě velká církevní zařízení.

Legenda o založení kláštera Zlatá Koruna

Legenda o založení Zlaté Koruny praví, že když měl roku 1260 český král Přemysl Otakar II. svést  důležitou bitvou u Kressenbrunnu proti uherskému králi Bélovi IV., prosil Boha, aby mu bylo dopřáno tuto bitvu vyhrát. Za to, že se tak stane slíbil vést lepší život a mimo jiné se také zavázal slavným slibem, že ke cti Boží a Panny Marie  nechá postavit nový klášter. Přemysl Otakar bitvu opravdu vyhrál a svůj slib dodržel.

Původně se klášter jmenoval Svatá Koruna podle relikvie trnu z Kristovy koruny, kterou Přemysl Otakar II. obdržel nepřímo od francouzského krále Ludvíka IX. Svatého.

Po roce 1276 byl areál klášterního areálu zničen Vítkovci. Panovník chtěl přenést ústav do bezpečnějšího místa, zemřel však dříve, než mohl záměr uskutečnit a klášter byl obnoven až za vlády Václava II.

Roku 1420 byl klášter dvakrát přepaden a vypálen husitskými vojsky (jednou pod vedením Jana Žižky), mezi nimiž byli poddaní kláštera. Klášter byl zrušen Josefem II. roku 1785. 

Webové stránky kláštera Zlatá Koruna